Når dyr får kræft

- information om kræft hos hunde og katte

Vedtægter

Herunder er foreningens vedtægter offentliggjort

Dansk Selskab for Veterinær Onkologi

 

§1

Selskabets navn er: Dansk Selskab for Veterinær Onkologi (SVO).

Engelsk navn: Danish Society of Veterinary Oncology (DSVO).

 

Selskabet er oprettet den 15. marts 2007 og er et fagligt selskab med direkte reference til Den danske Dyrlægeforening.

Selskabet skal respektere vedtægterne for Den Danske Dyrlægeforening.

Selskabet har efter godkendelse i Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse af sine vedtægter status som Den Danske Dyrlægeforenings officielle danske selskab for veterinær onkologi.

Selskabets hjemsted er Den Danske Dyrlægeforenings adresse.

Den Danske Dyrlægeforening er sekretariat for selskabet.

 

§2

Selskabets formål er:

 

 • At være forum for dyrlæger med særlig interesse for veterinær onkologi
 • At medvirke til bekæmpelse af kræft hos dyr, samt fremme kendskabet til veterinær onkologi såvel blandt kolleger som blandt offentligheden.
 • At formidle samarbejde med organisationer i ind- og udland om  veterinæronkologiske spørgsmål.
 • At medvirke til efteruddannelse inden for det veterinæronkologiske område ved at arrangere kurser og lignende f.eks. i samarbejde med DDD-Kursus og Sektionen vedrørende Hund, Kat og Smådyr.
 • At medvirke til, at kræftudredning og –behandling af dyr i Danmark foregår efter standardiserede protokoller, der er udarbejdet af onkologicertificerede medlemmer af selskabet og endvidere anvendes af alle certificerede dyrlæger og andre medlemmer af selskabet.
 • At medvirke til, at cytostatikabehandling og anden cancerbehandling foregår i overensstemmelse med gældende danske regler og anvisninger fra Arbejdstilsynet. 
 • At medvirke til en høj etisk standard ved kontinuert at indgå i dialog om forhold, der er relevante ved udredning og behandling af dyr med kræft.
 • At fungere som faglig høringsgruppe for hovedbestyrelsen, herunder kontinuert at medvirke til dialog om behandlingen af familiedyr med kræft.

 

 

§3

Som medlemmer kan optages dyrlæger, der er medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening.

Indmeldelse sker ved henvendelse til selskabets kasserer.

Godkendelse af medlemskab sker på den førstkommende generalforsamling efter indmeldelsen.

Som passive (associerede) medlemmer kan optages udenlandske dyrlæger, læger, dyrlægestuderende, veterinærsygeplejersker, eller evt. andre med særlig interesse for veterinær onkologi.

Ansøgning om passivt medlemskab skal sendes til selskabet senest 4 uger før generalforsamlingen, der endeligt godkender medlemskabet.

Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

 

§4

Bestyrelsen består af en formand en næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges skriftligt med simpelt flertal.

Bestyrelsens medlemmer er valgt for to år ad gangen, således at formanden og et bestyrelsesmedlem vælges det ene år og næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges det andet år. Hvert år vælges endvidere en suppleant.

Bestyrelsens medlemmer kan genvælges to gange. Valg som næstformand og som formand betragtes i denne sammenhæng som nyvalg.

Afgår formanden i sin valgperiode indtræder næstformanden som formand indtil valg kan foretages på næste generalforsamling.

Efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig selv, hvad angår øvrige funktioner udover formand og næstformand.

Formanden og næstformanden skal være specialistgodkendt i European Board of Veterinary Specialists eller have gennemført og være endeligt certificeret i onkologi i regi af Den Danske Dyrlægeforenings og Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitets samarbejde om efteruddannelsen i onkologi.

 

 

§5

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Regnskabsåret er DDD’s regnskabsår.

Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor.

 

§6

Generalforsamlingen afholdes årligt i andet kvartal, med følgende dagsorden:

 

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning.
 • Forslag fra medlemmer og bestyrelse
 • Godkendelse af regnskab.
 • Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af suppleant.
 • Valg af revisor.
 • Godkendelse/optagelse af nye medlemmer.
 • Forslag til fremtid møde/kursus aktivitet.
 • Eventuelt.

 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt og udsendelse af dagsordenen sker med mindst 3 ugers varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingens afgørelser sker ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal foregå efter påkrav fra ét medlem. Forslag til ændring af selskabets vedtægter skal indgives senest 4 uger før generalforsamlingen.

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmetal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med sædvanligt varsel efter skriftligt krav fra mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer eller et flertal i bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal finde sted senest 6 uger herefter.

 

§7

Selskabet kan opløses på en generalforsamling med vedtagelse af 2/3 af de afgivne stemmer samt en påfølgende urafstemning, som afholdes skriftligt blandt selskabets medlemmer senest 30 dage efter generalforsamlingen. Ved denne afstemning kræves simpel stemmeflerhed.

Selskabets formue tilfalder DDD.

 

§8

Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer med 2/3 flertal, hvis disse har udvist adfærd eller foretaget handlinger, som er i strid med selskabets formål og vedtægter, eller er i restance med kontingent på mere end 1 år.

 

§9

Vedtægterne er revideret og vedtaget på generalforsamlingen den fredag d. 15. marts 2007.